گزارش های تحلیلی مبتنی بر نقشه

پیرو تجربه بیش از ده ساله شرکت نگاشت اندیشه سبز در مورد پیاده سازی سیستم های بر پایه اطلاعات جغرافیایی یا GIS، این امکانات در سامانه مدیریت فروش و پخش مویرگی نگاشت و نرم افزارهای ردیابی و همراه ویژه گوشی های اندرویدی نیز پیاده شده و در گزارش ها، نمای بسیار خوبی به گفته مدیران و کاربران این سامانه از وضعیت محدوده و عملکرد عوامل فروش و ماموران در سازمان در اختیار ایشان قرار داده می شود.

...  در کنار شما هستیم   ...